Žádost o grant v rámci Operačního programu Zaměstnanost

AKS dne 30.1.2016 podala žádost o grant v rámci Operačního programu Zaměstnanost.

Číslo výzvy: 03_15_041 - Budování kapacit nestátních neziskových organizací, zejména v oblasti sociálního začleňování, rovnosti žen a mužů a rovných příležitostí.

Název projektu: Rozvoj AKS v kontextu reformy

Projekt řeší aktuální problém nedostatečných odborných kapacit poskytovatelů komunitních služeb pro lidi s duševním onemocněním v průřezových tématech reformy psychiatrické péče a absence funkčních sítí k implementaci reformy na regionální úrovni.

Příčiny problému

  • nejednotný výklad legislativy;
  • nejednotná standardizace komunitních služeb;
  • absence měření dopadu (impact) komunitních služeb;
  • nepřipravenost kapacit (finančních, provozních a odborných) k realizaci Center duševního zdraví dle Standardů CDZ a platné legislativy;
  • nedostatečné kompetence pracovníků komunitních služeb (včetně vedoucích pracovníků) v průřezových tématech péče o lidi s duševním onemocněním, tj. reforma psychiatrické péče, recovery model, Centra duševního zdraví, peer-consulting, duální diagnózy;
  • přetrvávající sektorová oddělenost na regionální úrovni (poskytovatelé soc. služeb, zdravotnická zařízení, veřejná správa, zaměstnavatelé, zástupci neformálních pečovatelů, zástupci pacientských organizací);
  • absence strategického a integrovaného přístupu k implementaci reformy psychiatrické péče na regionální úrovni, preference krátkodobých a neudržitelných řešení.