Org. struktura

Statutární orgány

Valná hromada - členové AKS

Zobrazit členy

Správní rada

Mgr. Aleš Lang

tel: +420 733 362 673
e-mail: ales.lang@bona-ops.cz

PaeDr. Blanka Veškrnová

tel: +420 545 219 086
e-mail: veskrnova@atlas.cz

Mgr. Jan Sobotka

tel: +420 774 701 106
e-mail: sobotka.jan@fokus-praha.cz

Dozorčí rada

Jana Podrábská

tel: 603813461
e-mail: reditelka@piafa.cz

Mgr. Anna Šimonová

tel: 774 151 495
e-mail: anna.simonova@fokusvysocina.cz

Ing. Helena Břusková, DiS.

tel: 737259495
e-mail: helena.bruskova@gmail.com

Koordinátorka AKS

Mgr. Gabriela Kallová

tel: 799526577
e-mail: info@askos.cz

Stanovy AKS

Stanovy občanského sdružení "Asociace komunitních služeb v oblasti péče o duševní zdraví" (zaregistrované na Ministerstvu vnitra ČR 21.9.1999)

Scan stanov AKS ke stažení v PDF, zaregistrovaných na MV.

Článek I – Úvodní ustanovení

 1. Celý název občanského sdružení je Asociace komunitních služeb v oblasti péče o duševní zdraví.
 2. Sídlem sdružení je Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví, Kamenická 25, Praha 7, 170 00.

Článek II – Právní postavení sdružení

 1. Sdružení je nezávislá, nepolitická a nezisková organizace. Členové se v něm sdružují dobrovolně na základě společného zájmu.
 2. Sdružení je právnickou osobou a ve své činnosti se řídí zákonem č. 83/90 Sb. ve zněmí zákona 300/90, novelami těchto zákonů a doplňujícími předpisy Občanského a Obchodního zákoníku.

Článek III – Cíl a činnost sdružení

 1. Sdružení se zaměřuje na rozvoj a zkvalitnění komunitní péče o duševně nemocné. Sdružuje poskytovatele služeb komunitní péče a fyzické osoby působící v oblasti péče o duševně nemocné.
 2. Obhajuje zájmy komunitních služeb a práva poskytovatelů komunitních služeb při jednáních s resortními orgány státní správy a zdravotními pojišťovnami.
 3. Podporuje dodržování základních etických norem při poskytování služeb komunitní péče.

Článek IV – Členství

 1. Členem sdružení se může stát:
  1. fyzická osoba působící v oblasti péče o duševně nemocné,
  2. právnická osoba – organizace poskytující služby komunitní péče duševně nemocným spoluobčanům: občanské sdružení nebo obecně prospěšná společnost,
  3. jiná právnická osoba, registrovaná nebo oprávněná k činnosti na základě platných právních předpisů ČR, která souhlasí se stanovami a cíli sdružení.
 2. Členství ve sdružení je dobrovolné, což je písemně doloženo přihláškou fyzické osoby nebo právnické osoby zastoupené statutárním zástupcem.
 3. O přijetí nového člena sdružení rozhoduje valná hromada většinou hlasů na základě písemné přihlášky a doporučení kteréhokoliv člena sdružení.
 4. Členství vzniká dnem přijetí člena.
 5. Dokladem členství je zápis z valné hromady a potvrzení o členství vydané správní radou.
 6. Členství ve sdružení zaniká:
  1. vystoupením člena ze sdružení formou písemného oznámení,
  2. ukončením členství rozhodnutím valné hromady, jestliže člen hrubě porušil stanovy sdružení,
  3. úmrtím člena,
  4. zánikem člena coby právnické osoby,
  5. zánikem sdružení.

Článek V – Práva a povinnosti členů

 1. Člen sdružení, resp. zástupce členské právnické osoby, má právo zejména:
  1. podílet se na činnosti sdružení v rámci svých možností, potřeb a zájmů,
  2. volit a být volen do orgánů sdružení,
  3. obracet se na orgány sdružení s podněty a stížnostmi a žádat o jejich vyjádření,
  4. využívat služeb sdružení a dalších členských výhod a účastnit se akcí organizovaných sdružením,
  5. v případě, že členovi sdružení, který není ve sdružení v zaměstnaneckém poměru, vzniknou v souvislosti s prací pro sdružení přímé náklady, má právo žádat o uhrazení těchto nákladů; o žádosti rozhoduje správní rada.
 2. Člen sdružení je povinen zejména:
  1. dodržovat stanovy sdružení,
  2. aktivně se podílet na plnění cílů sdružení,
  3. dbát na dobrou pověst sdružení,
  4. platit vždy do termínu určeného valnou hromadou roční členský příspěvek, jehož výši stanoví valná hromada.

Článek VI – Orgány sdružení

 1. Orgány sdružení jsou:
  1. valná hromada,
  2. správní rada.
 2. Kontrolním orgánem sdružení je dozorčí rada.
 3. Valná hromada může zřídit v případě potřeby další orgány poradního charakteru.

Článek VII – Valná hromada

 1. Valná hromada je nejvyšším orgánem sdružení.
 2. Valnou hromadu tvoří všichni členové sdružení.
 3. Valnou hromadu svolává předseda správní rady nebo správní rada sdružení dle potřeby, nejméně však 1x ročně. Předseda správní rady nebo správní rada svolá valnou hromadu, když o to písemně požádá nejméně polovina členů sdružení, a to do 60 dní od obdržení žádosti.
 4. Příslušné orgány jsou povinny informovat členy sdružení o konání valné hromady nejméně 30 dní před konáním valné hromady.
 5. Valná hromada je usnášení schopná, je-li přítomna nadpoloviční většina členů sdružení. Pokud se takový počet nedostaví 30 minut od avizovaného začátku valné hromady, potom je valná hromada usnášeníschopná bez ohledu na počet členů.
 6. Valná hromada přijímá usnesení nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů s výjimkou rozhodnutí o zániku sdružení, kdy je zapotřebí dvoutřetinové většiny hlasů.
 7. Právnická osoba má na valné hromadě pouze jeden hlas.
 8. V případech zvláštního zřetele může valná hromada přijmout usnesení korespondenčním způsobem, v takovém případě přijímá usnesení nadpoloviční většinou všech členů s výjimkou rozhodnutí o zániku sdružení, kdy je zapotřebí dvoutřetinové všech členů.
 9. Valná hromada zejména:
  1. rozhoduje o změnách stanov sdružení,
  2. schvaluje výroční zprávu, včetně roční uzávěrky hospodaření,
  3. schvaluje program činnosti a rámcový rozpočet na příští období,
  4. volí členy správní rady a dozorčí rady a určuje jejich přesný počet,
  5. rozhoduje o zániku sdružení nebo o sloučení s jiným sdružením a o vypořádání majetku v případě zániku sdružení,
  6. stanoví výši členských příspěvků a termín jejich splatnosti,
  7. rozhoduje o přijetí fyzické nebo právnické osoby za člena sdružení.

Článek VIII – Správní rada

 1. Správní rada je výkonným statutárním orgánem sdružení, který ze své činnosti zodpovídá valné hromadě. Rozhoduje kolektivně, zmocňuje své členy k samostatnému jednání jménem sdružení.
 2. Správní rada má minimálně 3 členy, o přesném počtu členů rozhoduje valná hromada před započetím funkčního období správní rady. Délka funkčního období člena správní rady záleží na rozhodnutí valné hromady.
 3. O předčasném ukončení funkce člena správní rady rozhoduje valná hromada na podnět kteréhokoliv člena sdružení.
 4. Dalším důvodem předčasného ukončení funkce člena správní rady může být rezignace člena správní rady.
 5. V případě předčasného ukončení funkce člena správní rady je nejbližší valnou hromadou zvolen nový člen správní rady na období zbývající do řádného termínu voleb členů správní rady.
 6. Výkon funkce je čestný, správní rada však může rozhodnout o proplácení přímých náhrad v souvislosti s výkonem funkce.
 7. Správní rada volí ze svého středu předsedu správní rady, který svolává, řídí a vede její zasedání. Dále správní rada ze svého středu volí zástupce předsedy správní rady.
 8. Správní rada řídí činnost sdružení v obdobích mezi zasedáními valné hromady.
 9. V případě nepřítomnosti předsedy správní rady svolává zasedání správní rady zástupce předsedy správní rady.
 10. Zasedání správní rady se koná alespoň 4x ročně a dále kdykoliv, požádá-li o to nejméně 1/3 členů správní rady.
 11. Správní rada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina jejích členů.
 12. Správní rada přijímá usnesení nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů.
 13. Správní rada zejména:
  1. schvaluje svůj jednací řád,
  2. navrhuje svolání valné hromady,
  3. zajišťuje návrhy a podklady pro rozhodování valné hromady,
  4. vydává vnitřní provozní předpisy,
  5. jmenuje výkonného ředitele sdružení a schvaluje rozsah jeho pravomocí,
  6. v případě sporu mezi orgány sdružení doporučuje projednání věci valnou hromadou,
  7. předkládá každoročně valné hromadě výroční zprávu o hospodaření sdružení včetně hospodářské uzávěrky a návrh programu činnosti a rozpočtu na příští kalendářní rok.

Článek IX – Předseda správní rady

 1. Zodpovídá se ze své činnosti správní radě a valné hromadě.
 2. Je volen a odvoláván správní radou na funkční období odpovídající funkčnímu období členů správní rady.
 3. Předseda správní rady zejména:
  1. svolává správní radu a také valnou hromadu a řídí jejich zasedání,
  2. provádí opatření k zajištění činnosti sdružení v období mezi zasedáními správní rady,
  3. plní úkoly uložené správní radou či valnou hromadou.
 4. V době nepřítomnosti předsedy vykonává jeho funkce zástupce předsedy správní rady.

Článek X – Dozorčí rada

 1. Dozorčí rada je kontrolním orgánem sdružení, který se ze své činnosti zodpovídá valné hromadě.
 2. Dozorčí rada má nejméně 3 členy, o přesném počtu členů rozhoduje valná hromada. Člen dozorčí rady nemůže být současně členem správní rady.
 3. O délce funkčního období členů dozorčí rady rozhoduje valná hromada.
 4. O předčasném ukončení funkce člena dozorčí rady rozhoduje valná hromada na podnět kteréhokoliv člena sdružení. Možnou příčinou ukončení funkce je rezignace člena dozorčí rady.
 5. V případě předčasného ukončení funkce člena dozorčí rady je nejbližší valnou hromadou zvolen nový člen dozorčí rady na období zbývající do řádného termínu voleb členů dozorčí rady.
 6. Výkon funkce je čestný. Náhrady přímých nákladů spojených s výkonem funkce mohou být proplaceny, a to podle vnitřních provozních předpisů vydaných správní radou.
 7. Dozorčí rada volí ze svého středu předsedu dozorčí rady.
 8. Členové dozorčí rady se mohou jako členové účastnit zasedání správní rady. předseda dozorčí rady může po rozhodnutí správní rady získat na zasedání správní rady poradní hlas.
 9. Dozorčí rada zejména:
  1. schvaluje svůj jednací řád a plán činnosti,
  2. vykonává dohled nad hospodařením sdružení, kontrolu hospodaření provádí nejméně 1x ročně včetně majetkové inventury,
  3. prověřuje výroční hospodářskou uzávěrku předtím, než je správní radou předložena valné hromadě,
  4. předkládá valné hromadě zprávu o výsledcích revize a kontrolní činnosti včetně stanoviska k výroční hospodářské uzávěrce a výroční zprávě, a to na nejbližší konané valné hromadě.
  5. vykonává dohled nad dodržováním stanov sdružení,
  6. řeší případy procedurálního pochybení orgánů sdružení.
 10. Při své činnosti je dozorčí rada oprávněna:
  1. nahlížet do hospodářských dokladů sdružení a žádat jejich vysvětlení,
  2. upozorňovat správní radu na zjištěné nedostatky v hospodaření, nedodržování stanov a zjištěná procedurální pochybení a podávat návrhy na jejich odstranění,
  3. v případě sporu mezi orgány sdružení doporučit projednání věci valnou hromadou.

Článek XI – Hospodaření sdružení

 1. Sdružení hospodaří s movitým i nemovitým majetkem.
 2. Zdroji majetku jsou zejména:
  1. dary a příspěvky fyzických a právnických osob,
  2. dotace a granty na činnost sdružení, udělené státními a veřejnými orgány a organizacemi, nadacemi a nadačními fondy a jinými právnickými osobami,
  3. výnosy majetku,
  4. příjmy z činnosti při naplňování cílů sdružení (např. ze vzdělávacích kursů),
  5. členské příspěvky.
 3. Pokud sdružení dle zákonných možností vykonává hospodářskou činnost, výdělky jsou použity výlučně na realizaci cílů sdružení.
 4. Za hospodaření odpovídá správní rada nebo jiné osoby správní radou pověřené, na které bude odpovědnost přenesena podle vnitřních provozních předpisů vydaných správní radou.
 5. Správní rada každoročně předkládá valné hromadě zprávu o hospodaření, včetně hospodářské uzávěrky. K těmto materiálům si před předložením valné hromadě vyžádá stanovisko dozorčí rady.

Článek XII – Výroční zpráva

 1. Výroční zpráva shrnuje údaje o činnosti a hospodaření sdružení v uplynulém kalendářním roce.
 2. Vypracování výroční zprávy zajistní správní rada.
 3. Výroční zpráva se předkládá valné hromadě k projednání a ke schválení.
 4. Nedílnou součástí výroční zprávy je zpráva dozorčí rady o průběžné revizní činnosti včetně vyjádření k výroční zprávě.
 5. Výroční zpráva je veřejně zpřístupněna nejpozději do 6 měsíců po skončení roku, k němuž se vztahuje.

Článek XIII – Zánik sdružení

 1. Sdružení končí svou činnost:
  1. dobrovolným rozpuštěním,
  2. sloučením s jiným sdružením,
  3. pravomocným rozhodnutím Ministerstva vnitra o jeho rozpuštění.
 2. O zániku a způsobu zániku rozhoduje valná hromada dvoutřetinovou většinou hlasů přítomných členů.
 3. Při zániku sdružení valná hromada rozhodne o způsobu majetkového vypořádání.
 4. Za provedení majetkového vypořádání zodpovídá správní rada.

Článek XIV – Závěrečné ustanovení

 1. Sdružení právně vzniká a stanovy v navržené podobě nabývají platnost dnem registrace Ministerstvem vnitra České republiky.
 2. Sdružení se řídí platnými právními předpisy ČR ve všech oblastech, které nejsou zvláště upraveny přijatými stanovami.